Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Cập nhật Misbamboo.net 2019 phiên bản cuối R23.2 (11/02/2020)

Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp các đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương...

Cập nhật Misbamboo.net 2019 phiên bản R19.0.0.1 15/8/2019

MISA Bamboo.NET 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express, mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. 

Cập nhật Misbamboo.net 2019 phiên bản R19.0.0.1 15/8/2019

Link tải về:MISA_Bamboo.NET_2019_Setup_R23_CHINHTHUC.exe
1. Kế toán muốn Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN lấy được số chi chuyển nguồn trong trường hợp chuyển nguồn năm sau
2. Kế toán muốn báo cáo quyết toán lên được số liệu khi có nghiệp vụ kết chuyển cuối năm
3. Kế toán muốn trên biểu số 08 và biểu số 09 (T 344) hiển thị số thứ tự của chỉ tiêu để biểu mẫu đẹp hơn
4. Kế toán muốn biết nguyên nhân sai lệch số dự toán đã sử dụng trong kỳ và số thực chi phát sinh trong kỳ
5. Kế toán muốn biết nguyên nhân sai sót cụ thể khi thiết lập công thức cho mẫu dự toán thu/chi theo NDKT
6. Khi thực hiện đối chiếu số dự toán và số kinh phí rút, sử dụng trong năm với kho bạc, kế toán muốn đối chiếu được theo từng đơn vị trực thuộc (chương)

7. Cải tiến MISA ID

Cập nhật Misbamboo.net 2019 phiên bản R19.0.0.1 15/8/2019 là phiên bản cập nhật mới đến thời điểm hiện tại, phiên bản này Hiệu chỉnh báo cáo B04-X: Thuyết minh BCTC để phù hợp với kho bạc phục vụ nộp Hệ thống Tổng kế toán.

Ở phiên bản R18 cập nhật 09 mục dưới đây.

1. Kế toán muốn Biểu số 07 (TT 344) quyết toán được số chi nộp trả ngân sách cấp trên, chi chuyển nguồn chính xác
2. Kế toán muốn lập kế hoạch thu, chi của các hoạt động tài chính khác của xã
3. Kế toán muốn in Biểu số 05: Biểu tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để nộp cho cơ quan chủ quản
4. Kế toán muốn in Biểu số 13: Biểu tổng hợp thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác để nộp cho cơ quan chủ quản
5. Kế toán muốn in Biểu số 102/CKTC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để công khai theo quy định
6. Kế toán muốn in Biểu số 107/CKTC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác để công khai theo quy định
7. Kế toán muốn in Biểu số 120/CKTC-NSNN: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác để thực hiện công khai
8. Trường hợp GPSD của phần mềm sắp hết hạn hoặc đã hết hạn sử dụng, kế toán muốn nhanh chóng cập nhật được GPSD mới
9. Đơn vị muốn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C2-03/NS) TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của những tiểu mục đã thanh toán tạm ứng

Các thông tư áp dụng

•Thông tư 324/2016/TT - BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
•Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
•Thông tư 77/2017/TT - BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước
•Quyết định số 4377/QĐ - KBNN Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước thông qua Kho bạc nhà nước.
•Thông tư 343/2016/TT - BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
•Thông tư 344/2016/TT - BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 
•Thông tư 162/2016/TT - BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.
•Cập nhật 3 biểu mẫu của Thông tư 61/2014/TT-BTC theo Quyết định 2899/QĐ-KBNN ngày 15/06/2018 của Kho bạc nhà nước.
•Thông tư 08/2016/TT - BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN.
•Thông tư 103/2005/TT - BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét