Tải Misabamboo.net 2020 - Phần mềm kế toán xã phường

Misabamboo.net 2020 - Phần mềm kế toán xã phường có gì mới

Tải Misabamboo.net 2020 - Phần mềm kế toán xã phường

Cập nhật đầy đủ các thông tư sau

  • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;
  • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; 
  • Thông tư 342/2016- BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 163/2016/NĐ/-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;
  • Thông tư 343/2016/TT - BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 
  • Thông tư 344/2016/TT - BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 
  • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
  • Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
  • Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán. 
Link tải: MISA_Bamboo.NET_2020_Setup_R1
Link hướng dẫn: http://help.bamboo2020.misa.vn/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét