Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Hạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

Tài sản cố định được áp dụng theo Thông tư 45/2018/TT-BTC quản lý, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức và tải sản cố định do Nhà nước giao DN quản lý.

Tài sản cố định được quy định:

Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

Phương pháp tính khấu hao

Hạch toán Tài sản cố định misabamboo.net lên bảng cân đối tài khoản

Bài viết này hướng dẫn đối với trường hợp sử dụng  Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)
Hãy đăng nhập vào QLTS.VN để xuất báo cáo

Bước 1: Nhập số dư đầu kỳ

Truy cập vào trang QLTS.VN xuất báo cáo mẫu B04-H lấy số liệu ở cột số 2 nhập vào chi tiết  TK 211

1- TK 211: 

Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

2 - TK 214

Truy cập vào trang QLTS.VN xuất báo cáo mẫu S11-X lấy số liệu ở cột số 11 nhập vào chi tiết  TK 214
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

3- TK 466

Với số dư đầu kỳ TK 466 lấy đầu kỳ TK 211 - Đầu kỳ TK 214
như vậy: 827.000.000đ - 235.600.000đ = 591.400.000đ
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

Bước 2: Nhập số phát sinh trong năm

- Nếu có phát sinh tăng  TSCĐ tức là mua sắm TSCĐ của đơn vị, Truy cập vào trang QLTS.VN xuất báo cáo mẫu B04-H lấy số liệu ở cột số 4 nhập vào chi tiết  phát sinh TK 211
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường
Vào phân hệ Tổng hợp - Chứng từ nghiệp vụ khác

  • Nợ: 211 Có 466 (Chi tiết 211 theo loại tài sản: 2111, 2112)
  • Số tiền: 
  • Nghiệp vụ: Không chọn
  • Các cột khác để trống

- Nhập số khấu hao trong năm Truy cập vào trang QLTS.VN xuất báo cáo mẫu S11-X lấy số liệu ở cột số 12 lấy số liệu khấu hao năm N nhập vào chi tiết  TK 214 như sau:
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường


  • Nợ: 466 Có 214
  • Số tiền: 
  • Nghiệp vụ: Không chọn
  • Các cột khác để trống

Bước 3: Kiểm tra trên bảng cân đối kế toán 

1. Đối với TK 211

Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường

2. Đối với TK 214

Số dư cuối năm TK 214 = Tổng luỹ kế hao mòn trước khi chuyển sổ hoặc ghi giảm trên Sổ tài sản cố định (cột 13) - Giá trị còn lại của TSCĐ (Cột 17)
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường


3. TK 466

Số dư cuối năm TK 466 = Nguyên giá của tài sản trên Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ - Tổng luỹ kế hao mòn trước khi chuyển sổ hoặc ghi giảm trên Sổ tài sản cố định (cột 13).
Hoạch toán Tài sản cố định trên misabamboo.net - Kế toán xã, phường
Vậy là xong!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét