Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

VBA Excel Chỉ nhận dữ liệu kiểu số vào texbox - VBA Numbers only in Textbox

Chào các bạn đến với blog ThichExcel.club. Thực tế chúng ta thường thiết kế nhiều Form VBA Excel để nhập dữ liệu trong Excel và trong sổ đó thì có một số loại Form có các ô textbox chúng ta chỉ cho phép nó nhận dữ liệu là số số tức là  kiểu number.  Người dùng gõ từ bàn phím khác kiểu số thì sẽ nhận thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập dữ liệu đúng. 

Hãy xem ví dụ sau:
Khi nhập "Tuổi" mà nhập chữ kiểu text sẽ bị thông báo lỗi và không cho nhập.
VBA Excel Chỉ nhận dữ liệu kiểu số vào texbox - VBA Numbers only in Textbox

VBA Excel Chỉ nhận dữ liệu kiểu số vào texbox - VBA Numbers only in Textbox

Với đoạn code đơn giản cho textbox (txt_tuoi) cần xử lý theo yêu cầu. 
Private Sub txt_tuoi_change()
    If TypeName(Me.txt_tuoi) = "TextBox" Then
        With Me.txt_tuoi
            If Not IsNumeric(.Value) And .Value <> vbNullString Then
                MsgBox "Xin loi, chi cho phep so"
                .Value = vbNullString
            End If
        End With
    End If
End Sub
Như vậy là xong, chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét