Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Tự động hiện thị ngày tháng hiện tại vào Textbox VBA Excel

ThichExcel.Club - Tự động hiện thị ngày tháng hiện tại vào Textbox VBA Excel được áp dụng với các Form nhập liệu như Phiếu Thu, Phiếu Chi, Giấy Nhận Tiền, Giấy Rút ,... Bạn muốn ngày chứng từ được nhập tự động trong TEXTBOX  VBA theo ngày tháng hiện tại thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm điều này.

Ví dụ: Ngày chứng từ được hiện thị tự động theo ngày hiện tại
Tự động hiện thị ngày tháng hiện tại vào Textbox VBA Excel

Tự động hiện thị ngày tháng hiện tại vào Textbox VBA Excel 

Đoạn code cho textbox này như sau
 Me.txt_ngay_nhan_tien.Text = Format(Now(), "dd/mm/yyyy")
Tổng quát: 
Private Sub UserForm_Initialize()
    TextBox1.text = Format(Now(), "dd/mm/yyyy")
End Sub


Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét