Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Máy tính tiền bằng VBA Excel

Trong công việc kiểm kê tiền thủ quỹ thường phải phân loại và tính toán tiền quỹ và một công việc khác liên quan đến kiểm tiền. Sẵn sử dụng bảng tính Excel để tạo 1 tiện ích tính tiền cực kỳ nhỏ gọn và qua bài viết này các bạn sẽ tự thiết kế riêng cho mình một tiện ích tính tiền nhỏ và đẹp.

Máy tính tiền bằng VBA Excel

Nội dung và các bước tiến hành tạo Máy tính tiền bằng VBA Excel

Bước 1: Hiện thị tab developer -  enable developer tab Excel

Tab Developer (Nhà phát triển) cho phép bạn truy cập nhanh vào một số tính năng và chức năng nâng cao hơn có sẵn trong Excel như  Macro, VBA và Bổ trợ. Theo mặc định, tab Nhà phát triển bị ẩn, nhưng việc bỏ qua nó rất nhanh chóng và dễ dàng và tôi đã phác thảo các bước bên dưới.
- Click phải chuột tại vị trị tab trống chọn Customize the Ribbon.
Máy tính tiền bằng VBA Excel
 - Tích chọn Developer như hình dưới
Máy tính tiền bằng VBA Excel
 - Và tab Developer đã sẵn cho bạn dùng
Máy tính tiền bằng VBA Excel

Bước 2: Mở trình soạn VBA (Atl +F11)

- Tạo UserForm

- Vẽ các TextboxLabel và nút điều khiển Combobox

Code VBA

- Bạn phải đặt các textbox

- Nút Cobobox "Tính Toán"

Private Sub CommandButton2_Click()
If Me.txt500 = "" Then Me.txt500 = 0
If Me.txt500 >= 0 Then Me.tongtxt500 = Format(Me.txt500 * 500000, "#,##0")

If Me.txt200 = "" Then Me.txt200 = 0
If Me.txt200 >= 0 Then Me.tongtxt200 = Format(Me.txt200 * 200000, "#,##0")

If Me.txt100 = "" Then Me.txt100 = 0
If Me.txt100 >= 0 Then Me.tongtxt100 = Format(Me.txt100 * 100000, "#,##0")

If Me.txt50 = "" Then Me.txt50 = 0
If Me.txt50 >= 0 Then Me.tongtxt50 = Format(Me.txt50 * 50000, "#,##0")

If Me.txt20 = "" Then Me.txt20 = 0
If Me.txt20 >= 0 Then Me.tongtxt20 = Format(Me.txt20 * 20000, "#,##0")

If Me.txt10 = "" Then Me.txt10 = 0
If Me.txt10 >= 0 Then Me.tongtxt10 = Format(Me.txt10 * 10000, "#,##0")

If Me.txt5 = "" Then Me.txt5 = 0
If Me.txt5 >= 0 Then Me.tongtxt5 = Format(Me.txt5 * 5000, "#,##0")

If Me.txt2 = "" Then Me.txt2 = 0
If Me.txt2 >= 0 Then Me.tongtxt2 = Format(Me.txt2 * 2000, "#,##0")

If Me.txt1 = "" Then Me.txt1 = 0
If Me.txt1 >= 0 Then Me.tongtxt1 = Format(Me.txt1 * 1000, "#,##0")

If Me.txt005 = "" Then Me.txt005 = 0
If Me.txt005 >= 0 Then Me.tongtxt05 = Format(Me.txt005 * 500, "#,##0")

Me.txt_tongcong = Format(Me.txt500 * 500000 + Me.txt200 * 200000 _
+ Me.txt100 * 100000 + Me.txt50 * 50000 + Me.txt20 * 20000 _
+ Me.txt10 * 10000 + Me.txt5 * 5000 + Me.txt2 * 2000 _
+ Me.txt1 * 1000 + Me.txt005 * 500, "#,##0VND")

End Sub

- Nút Cobobox "Thoát"

Private Sub cbx_thoat_Click()
Unload MAYTINHTIEN
End Sub

- Chỉ cho phép nhập dữ liệu là số

'chi nhan du lieu la so
Private Sub txt500_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt500.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt500.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt500.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt200_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt200.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt200.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt200.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt100_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt100.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt100.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt100.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt50_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt50.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt50.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt50.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt20_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt20.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt20.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt20.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt10_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt10.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt10.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt10.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt5_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt5.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt5.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt5.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt2.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt2.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt2.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt1.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt1.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt1.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Private Sub txt005_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If KeyAscii > Asc("9") Or KeyAscii < Asc("0") Then
        If KeyAscii = Asc("-") Then
            If InStr(1, Me.txt005.Text, "-") > 0 Or _
               Me.txt005.SelStart > 0 Then KeyAscii = 0
        ElseIf KeyAscii = Asc(".") Then
            If InStr(1, Me.txt005.Text, ".") > 0 Then KeyAscii = 0
        Else
            KeyAscii = 0
        End If
    End If
End Sub

Tạo nút gọi máy tính tiền

Máy tính tiền bằng VBA Excel

Vậy là xong, chúc các bạn thành công!

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét