Nhatthienkt's Blog Thủ thuật hay

Code Chuyển hướng tạm thời cho blogspot sang địa chỉ mới

Chuyển hướng tạm thời nhằm sủa lỗi theme hoặc các vấn đề liên quan đến một địa chỉ tên miền không muốn người đọc xem những sự thay đổi trong quá trình sửa lỗi hoặc cập nhật.
Đoan code dưới đây sẽ giúp các bạn thực hiện chuyển tiếp từ một tên miền đang sử dụng sang một tên miền bất kỳ của nền tảng Blogger.

Và đây là đoạn code


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>

<script type='text/javascript'>
var time = 5; //How long (in seconds) to countdown
var page = &quot;https://tip.vanphongit.com/&quot;; //The page to redirect to
function countDown(){
time--;
gett(&quot;container&quot;).innerHTML = time;
if(time == -1){
window.location = page;
}
}
function gett(id){
if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
if(document.all) return document.all.id;
if(document.layers) return document.layers.id;
if(window.opera) return window.opera.id;
}
function init(){
if(gett(&#39;container&#39;)){
setInterval(countDown, 1000);
gett(&quot;container&quot;).innerHTML = time;
}
else{
setTimeout(init, 50);
}
}
document.onload = init();
</script>

<meta content='IE=EmulateIE7' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:else/>
<meta content='width=1100' name='viewport'/>
</b:if>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
----------------------------------------------
]]></b:skin>

</head>
<body>
<center><h1> Hiện tại trang <span style='color: white; background-color: red'><code><i> nhatthienkt.net</i></code></span> sẽ được </h1></center>
<center><h1> Chuyển hướng đến <mark>tip.vanphongit.com</mark> để hỗ trợ tốt hơn </h1></center>
<center><h1> Trân trọng thông báo! </h1></center>

<h2>chuyển hướng sau <span id='container'/> second(s)!</h2>

<!--S-->
<div style='margin-top:300px; '>
<center>
<p class='author'>&#169; <b>Copyright by </b><a href='https://tip.vanphongit.com/'> Nhatthienkt </a></p></center></div>

 

<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='no'/>

<!-- Credits intact-->
</body>
</html>
Thay https://tip.vanphongit.com thành địa chỉ bạn muốn chuyển hướng đến.

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: NhatThienkt.net .

Đăng nhận xét

0 Nhận xét